Potrzebujesz pomocy? (22) 308 93 95

Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest K. Pasik I. Smarz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Centralna 24/7, 02-271 Warszawa - właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sweden-parts.pl  (“Sweden Parts”).

 

Jak możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w naszym sklepie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected], lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

K. Pasik I. Smarz Spółka Jawna
ul. Centralna 24/7
02-271 Warszawa

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu zakładania konta w naszym sklepie, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sweden-parts.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a naszym sklepem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu SwedenParts, w tym dokonywania transakcji
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży ze sklepem SwedenParts
 • obsługi reklamacji w naszym sklepie w przypadku kiedy złożysz taką reklamację
 • obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach podanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, czy zarządzanie Twoją aktywnością w naszym sklepie
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego 
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - poprzez e-mail i telefon.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu SwedenParts, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwania słów kluczowych, prowadzenia badań i analiz, w szczególności pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawiania działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do działu obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, kiedy nie są one bezpośrednio związane z wykonaniem umowy
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Jeżeli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • organizowania konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • dostosowywanie ofert i usług zgodnie z Twoją poprzednią aktywnością

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz nam podać Twoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, kraj zamieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość zamieszkania, ulica oraz numer domu / lokalu, telefon kontaktowy
 • w przypadku firm, niezbędne są również: nazwa firmy, adres firmy, kod pocztowy oraz miejscowość, numer NIP

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji, nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec K. Pasik I. Smarz Spółka Jawna w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników naszego sklepu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, świadczą usługi kurierskie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Ze względu na to, że regularnie przeprowadzamy analizy oraz raporty za pomocą narzędzi Google, istnieje możliwość ujawnienia Google LLC Twojego adresu IP.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez nasz sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

To Top