Potrzebujesz pomocy? (22) 308 93 95

Regulamin

Sklep internetowy sweden-parts.pl jest prowadzony przez: K. PASIK I. SMARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (02-271) przy ul. Centralna 24/7, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, rachunek bankowy: 04 1020 1055 0000 9302 0479 7561

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz świadczenia w jego ramach usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 2. Klient może nawiązać kontakt z Sprzedawcą:

  1. pisemnie, wysyłając wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy,

  2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mai: [email protected] lub [email protected],

  3. telefonicznie, pod numerem telefonu: + 48 (22) 308 93 95,

  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w sklepie internetowym.

 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.

 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 6. Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym są wykorzystywane pliki cookies, szczegółowe zasady w tym zakresie określa odrębny dokument (dalej jako: ,,Polityka Cookies”) dostępna na stronach internetowych Sklepu.

 7. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. dni robocze – dni począwszy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2018 r. Poz. 1025 ze zm. z dnia 10 maja 2018.

  3. Klient:

   • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

   • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

   • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną a o której mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego, zawierająca Umowę sprzedaży;

  1. konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;

  2. konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

  3. koszyk zakupów - funkcjonalność sklepu internetowego sweden-parts.pl w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

  4. newsletter – Usługa świadczona na rzecz Klienta poprzez przesyłanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej zamówionej informacji handlowej;

  5. opinia – wypowiedź ustna, pisemna lub w formie elektronicznej Klienta odnosząca się do Produktu, Usługi lub wykonania Umowy;

  6. produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

  7. przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

  8. regulamin – niniejszy dokument;

  9. sklep internetowy - system informatyczny wykorzystywany przez Sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, za pomocą którego prezentuje Produkty i Usługi w sieci Internet oraz przyjmuje Zamówienia, funkcjonujący w domenie sweden-parts.pl. Sprzedawca – K. PASIK I. SMARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (02-271) przy ul. Centralna 24/7, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000822001, posiadający numer NIP: 5223175791, oraz numer REGON: 385255434;

  1. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

  2. usługa – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)

  3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. Poz. 134 ze zm.);

  4. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);

  5. zamówienie – zamówienie na produkt lub usługi złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z regulaminem.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. dostęp do Internetu,

  2. aplikacja do obsługi poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji z włączoną obsługą Javascript oraz plików Cookies,

  4. program do odczytywania i zapisywania plików formatu PDF.

 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego, postanowień Regulaminu oraz w sposób mający na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, w tym rozpowszechniania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

III. USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego są bezpłatne.

 2. Każdy z Klientów ma możliwość przeglądania stron internetowych Sklepu oraz prezentowanych w nim Produktów i Usług, jak również składania Zamówień, a ponadto korzystania z następujących Usług:

  1. utrzymanie Konta w Sklepie internetowym,

  2. przechowywanie w Sklepie internetowym Koszyka zakupów,

  3. Newslettera,

 3. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym.

 4. W celu przesyłania Newslettera należy przekazać Sprzedawcy prawidłowy adres poczty elektronicznej.

 5. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez Klienta lub skorzystania z opcji systemowych pozwalających usunięcie z listy subskrybentów Newslettera lub usunięcie Konta. W przypadku świadczenia Usługi Opinii, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania.

 6. Usługa Koszyka zakupów dostępna jest dla Klientów posiadających aktywne Konto w Sklepie internetowym. Usługa Koszyka zakupów jest świadczona przez czas określony, do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia na Produktu zapisane w Koszyku lub usunięcia Produktów z Koszyka.

 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 
  § 1 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub posiadanie Konta.

 3. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi ofertę i wiąże Klienta od momentu potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i potwierdzenia realizacji do upływu terminu zapłaty w nim określonego.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia określa jego przedmiot.

 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 6. Klientowi, który złożył Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Sprzedawca niezwłocznie potwierdza treść przyszłej Umowy przesyłając na podany adres e-mail wiadomość zawierającą co najmniej informacje o:

  1. nazwie i adresie Klienta,

  2. nazwie i cenie Produktu,

  3. ilości danego Produktu,

  4. sposobie i terminie płatności,

  5. sposobie, terminie i kosztach dostawy,

  6. treści Regulaminu,

  7. ochronie danych osobowych.

 7. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 6 stanowi ofertę którą Sprzedawca jest związany przez dwa Dni robocze od otrzymania jej przez Klienta. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Klient prześle Sprzedawcy informację o akceptacji treści proponowanej Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą z chwilą otrzymania wiadomości przez Sprzedawcę.

 8. Po zawarciu Umowy a przed jej wykonaniem Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail wiadomość stanowiące potwierdzenie Zamówienia, wskazujące co najmniej:

  1. strony Umowy,

  2. nazwę, cenę i ilość Zamówionego Produktu lub Produktów,

  3. sposób i termin płatności,

  4. sposób, termin i koszt dostawy,

  5. łączną cenę do zapłaty,

  6. regulamin wraz załącznikami.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów objętych Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. W przypadku istnienia ograniczeń dotyczących dostarczania, Sprzedawca przekazuje w jasny i czytelny sposób informację o takich ograniczeniach na stronach Sklepu internetowego.

 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej, wskazanej przez Sprzedawcę/Klienta,

  2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sklepu internetowego.

 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia a także o wysokości opłat za dostawę Produktów.

 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty – w szczególności w razie płatności przelewem bankowym w dniu zaksięgowania środków na koncie sprzedawcy a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływa w Dniu przekazania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem.

 6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród wskazanych, zgodnie z pkt. 5 powyżej.

 7. Klient otrzymuje wraz z Produktem paragon lub fakturę – zgodnie z wyborem, dokonywanym w trakcie składania Zamówienia.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego, ceny Produktów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i są podawane w złotych polskich.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:

  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. przelew dokonany przy użyciu systemu obsługi płatności elektronicznej zintegrowanego ze Sklepem internetowym,

  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

  4. płatność kartą przy odbiorze osobistym,
  5. płatność gotówką za pobraniem.

 3. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami, wskazanymi w Sklepie internetowym, w terminie [ 7 dni ] od złożenia Zamówienia, chyba że wybrano płatność przy odbiorze. W razie braku płatności w terminie 7 dni, umowę sprzedaży poczytuje się jako nie zawartą.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest w Sklepie internetowym w podstronie Wymiana, Zwroty, Reklamacje.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Zgodnie z art. 38 Ustawa o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt Klient zwraca na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VIII. REKLAMACJE ORAZ GWARANCJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi Produkty nie zawierające wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień poniższych.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili sprzedaży.

 2. W przypadku stwierdzenia wady Konsument zgłosi ten fakt Sprzedawcy opisując jej charakter. Celem szybszego rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie internetowym.

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien określić dokładnie treść swojego żądania, w szczególności wskazać czy: żąda obniżenia ceny, odstępuje od zawartej umowy, żąda usunięcia wady, żąda wymiany Towaru na nowy.

 4. W przypadku gdyby opisana wada lub żądanie wymagało doprecyzowania Sprzedawca zwróci się do Konsumenta z żądaniem podania dodatkowych informacji lub sprecyzowania żądania.

 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Konsument, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odnośnie utylizacji Towaru, sposobie jego odebrania lub przechowywaniu Towaru przez Sprzedawcę na koszt Konsumenta. W przypadku zlecenia przekazania Towaru Konsumentowi, Konsument ponosi koszt dostarczenia mu Towaru.  Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia o dalszych losach Towaru, Sprzedawca będzie przechowywał Towar naliczając Konsumentowi opłatę w wysokości 1.00 pln netto dziennie. Opłata za każdy dzień przechowywania Towaru będzie wymagalna po upływie tego dnia.  Postanowienia w zakresie przechowywania i zwrotu Towaru, stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której Klient niebędący Konsumentem, zgłosił Towar do reklamacji.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, można kierować do Sprzedawcy:

  1. na adres korespondencyjny: 02-267 Warszawa, ul. Buńczuk 6A,

  2. drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected],

  3. wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 3. Reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu, świadczonych w nim Usługi oraz funkcjonalności można kierować do Sprzedawcy, w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej, wskazując w reklamacji imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 4. W przypadku reklamacji Usług, o których mowa w pkt. 6 powyżej, Sprzedawca rozpatrzy je w terminie do 30 dni.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, 30 dni, uważa się, że uznał reklamację

 6. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest prezentowana na stronach internetowych Sklepu oraz na załączonym do przesłanego towaru dokumencie.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub świadczenia Usług w Sklepie internetowym mogą zostać rozstrzygnięte w toku mediacji lub przez sąd polubowny.

 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ;

  4. może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca może zbierać podane przez Klienta dane osobowe, w tym w szczególności dane podane w trakcie składania Zamówienia i w celu jego realizacji.

 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawca są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Sprzedawca dochowuje najwyższych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu danych i w tym celu stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne, informatyczne i organizacyjne.

 4. Sprzedawca przetwarzana dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub Usługi, oraz archiwizacji danych, jak również w innych celach określonych w Regulaminie.

 5. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowanie w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia. W celu realizacji Zamówienia lub świadczenia niektórych Usług, Sprzedawca może dokonać powierzenia danych osobowych Klienta innym podmiotom, w tym w szczególności: - DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, kapitał zakładowy 21.479.000 PLN, NIP 9512417713. ; - Przelewy24.pl - DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. ; - DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł

 1. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowanie w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, strony internetowej, logotypu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. We wszelkich sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zastosowanie mieć będzie prawo polskie.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu:

  1. na stronie głównej Sklepu internetowego oraz

  2. drogą elektroniczną na adres e-mail, jeżeli Klient posiada Konto lub zamówił przesyłanie informacji handlowych.

 5. Powiadomienie będzie zawierać zestawienie zmian i termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.

 

 

To Top